مطالب خواندنی از سایت !

شخصیت خود را کشف کنید

  امروزه يافتن يك همسر مناسب بيشتر شبيه بازي با يك  ماشين قمار مي باشد. در حقيقت انتخاب همسر بدون شناخت جنبه هاي شخصيتي خود يك ريـسك مــار  ميرود. بنابراين تعجبي ندارد اگر بـسـيـاري از افـراد، ديـگر  تحمل بازي عشق را ندارند و از انـجام تجربه هاي بـعدي سر باز مي زنند. مس... بیشتر بدانید

Copyrights: 1380/ BY : Eng.Reza Bahadoran