ویژگیهای یک انسان خودشکوفا  

 

   توجه !

جای تبلیغ شمااینجا خالیست .

 طالع بینی روزانه ، نیمه ماه ، ماهانه و ...

  آنتی ویروس خود را آپدیت کنید !

  کدهای مخفی موبایلها

  بخش آلبوم عکس

  بهترین سایتها - بهترین لینکها

 

 

 آبـراهـام مـازلـو بـراي نـخستـيـن بـار مـدل سـلسـله مراتب نـيازهاي انسان را پايه گذاري كرد. كه البته

بـعدها تـوسـط افـراد گوناگوني اين سلسله مراتب بسط و گسترش يافت.
 

هر انساني در زندگي براساس نيازهايي انگيخته و تحريك مي گردد كه عمده ترين آنها به مـنـظور حفظ

حـيات صورت مي پـذيرند. بنـيـادي تـرين ايـن نـيـازهـا مـوروثـي و فـطـري ميباشند كه طي ده ها هزار

سال تكامل يافته اند. آبراهام مازلو معتقد بود كه انسانـها بـايد نخست نيازهاي بنيادين خود را ارضا و بر

آورده كنند تا انگيزه براي تكامل به نيازهاي والاتـر در وجـودشان شكل گرفته و به آنها علاقه مند گردند.

سلسله مراتب نيازهاي انسان به قرار ذيل ميباشد:

1- نيازهاي زيستي و فيزيولوژيكي: نـيـاز به اكسيژن، غذا، آب، سـر پـنـاه (مسكن)، گرما، روابط جنسي،

خواب و پوشاك.

2- نيازهاي امنيتي: ايـمنـي در بـرابـر عـوامــل طبيعي (زلزله، طوفان)، امنيت (امـنـيـت اجتماعي، مالي،

شغلي و غيره)، نظم، قانون، محدوديت ها و ثبات.

3- نيازهاي عشقي و تعلق پذيري: كار گروهي، خانواده، رابطه با ديگران، غرور، گـريز از طرد شدگي،

عشق ورزي ديگران به فرد و بالعكس.

4- نيازهاي تاييدي و احترامي:  عزت نفس ، موفقيت،مهارت، استقلال، سلطه گري، اعتبار، شهرت، قدر

و منزلت، نفوذ و اعتماد بنفس.

5- نيازهاي شناختي و معرفتي: علم، دانش و مفهوم.

6- نيازهاي زيبايي شناسي: ارزش نـهادن و جـستـجـوي زيـبايي، هماهنگي، توازن و تقارن، تناسب و

نظم.

7- نياز خود شكوفايي(خود يابي): پي بردن به استعدادهاي نهاني و بالقوه، تـكـامـل فـردي، عـدالـت

خـواهـي، شـناخت ماهيت خويشـتـن، انـگـيـزه بـراي دسـتـيـابـي به اوج قابليتهاي خويش.

8- نيازهاي متعالي: كـمـك بـه ديـگران براي دست يابي به مرتبه خود شكوفايي، نـيـاز هاي معنوي. براي

مثال از فردي كه داراي امنيت مالي در جامعه نميباشد نميتوان انتظار رفتار مناسب اجتماعي داشت.

 

ويژگي هاي شخصيتي انسان خود شكوفا

1-
حس تشخيص واقعيت، آگاهي از شرايط موجود و واقعي، واقع گرا، قضاوت بي طرفانه و عيني و نه بر

اساس طرز تفكر شخصي و متعصبانه.

2- طرز نگرش بر مشكلات به عنوان چالشها و شرايطي كه نيـاز بـه راه حل دارند و نه به عنوان حربه اي

براي شكوه گري و توجيهات فردي.

3- نياز به حريم و تنهايي و توانايي تحمل تنهايي.

4- متكي به قضاوتها و تجارب خويش، مستقل، عدم اتكاء بـه فـرهنـگ و محـيـط پـيرامون خود براي شكل

گيري عقايد و ديدگاه ها.

5- عدم تاثير پذيري از فشارهاي اجتماعي.

6- دموكراتيك، منصف و بدون قائل شدن تبعيض، پذيرش و لذت بردن از تمامي فرهنگـها، نژادها و تفاوتهاي

فردي انسانها.

7- از لحاظ اجتماعي دلسوز و مهربان، داراي خصوصيات انساني و بشر دوستانه.

8- پذيرش افراد همانگونه كه هستند و عدم تلاش براي تغييردادن آنها.

9- در كنار ديگران راحت ميباشد، با وجود هر نوع گرايش نا متعارف ديگران.

10- خود انگيخته و با اصالت ميباشد، با خويشتن صادق است، هـمان گـونـه كه دوست دارد ميباشد و نه

آنگونه كه ديگران از وي ميخواهند.

11- شوخ طبع بوده البته حس شوخ طبعي كه متوجه خود و يا وضعيت بشريت ميباشد و نه ديگران.

12- تعداد محدودي دوست صميمي دارد و نه تعداد زيادي رابطه سطحي.

13- علاقه مند به همه چيز حتي امور عادي.

14- خلاق-مبتكر و اصيل.

15- بدنبال تجارب ناب و دستيابي به موفقيتهايي است كـه اثـري مـانـدگـار از خود بجاي گذارد.

سايت : مردمان

  

Copyright ©2006 Kazeroon.net