چند نکته زیبا  

 

   توجه !

جای تبلیغ شمااینجا خالیست .

 طالع بینی روزانه ، نیمه ماه ، ماهانه و ...

  آنتی ویروس خود را آپدیت کنید !

  کدهای مخفی موبایلها

  بخش آلبوم عکس

  بهترین سایتها - بهترین لینکها

 

 

وقتي كسي بميردمردم مي گويند :"چه بجا گذاشت؟"و فرشتگان گويند:"چه همراه آورده؟"

حضرت محمد (ص)

When someone dies the people say :"What has he left behind ?, and angels  say : "what has he brought with him

Holy prophet  Mohammad(P.B.H)

 

نقل از كتاب گزيده اي از اندرزهاي پيامبر و ائمه

*************** 

وقتي فرمانروائي يافتيد بيشتر نيكي كنيد و زير دستان را ببخشيد.

حضرت محمد(ص)

 

When you assume the position of command, show more benevolence and be more merciful to inferiors.

Holy prophet  Mohammad(P.B.H)

نقل از كتاب در جستجوي خوشبختي

***************

Ø   مديري كه تنها به سود مي انديشد مانند تنيس بازي است كه به جاي توپ ، چشم بر تابلوي امتيازها دوخته است.

Managing  only for profit is like playing tennis with  your eye on the scoreboard and not on the ball

 

Ø   اگر مي خواهيد دليل خوب كار نكردن افرادتان را بدانيد ، كنار آينه برويد و دزدانه بدان بنگريد.(كارزيردستان را در آينه خود بنگريد)

If you want to hnow why your people are not  performing well, step up to the mirror and take a peek

Ø   فروتنان خود كم بين نيستند، تنها  كم به خود مي انديشند.

People with humility don’t  think  less of themselves , they just think of themselves less.

 

نقل از كتاب : مديريت بر قلبها

 

Copyright ©2006 Kazeroon.net