10 روش برای اعتدال بخشیدن به زندگی

 

   توجه !

جای تبلیغ شمااینجا خالیست .

پربیننده ترین بخشها :

  طالع بینی روزانه ، نیمه ماه ، ماهانه و ...

  آنتی ویروس خود را آپدیت کنید !

  کدهای مخفی موبایلها

  بخش آلبوم عکس

  بهترین سایتها - بهترین لینکها

 

 

 

  داشتن تعادل در همه جوانب زندگي ميتواند در سرنوشت و مـوفقـيـت شـمـا تاثير بسياري داشته باشد. يك زندگـي  مـتعـادل در بــرگيـرنده شغل خوب، همسر مناسب، روابـط  كـارآمـد و دوستان مفيد مي باشد. اين فاكتورها از طريـق دور  انديشي و كسب تجربه به راحتي قابل تحقق اسـت. فقط كافي است تصميم گرفته و در راه خود استوار باشيد. در ادامه 10 روش ايجاد تعادل در امور مختلف را ميخوانيد.

 1- پيشنهاد تحول در كار را با كارفرماي خود در ميان بگذاريد: كـارفـرمايان خواهان پيشرفت و ترقي، همواره از ارزش يك كارمند خوب آگاه مي بـاشـنـد. تـغييرات مي تواند شـامـل كـار پاره وقت، تقسيم كـار و يا برقراري ارتباطات راه دور باشد. نخـستـيـن اقـدام شما تحقيق درباره خط مشي و شيوه رسيدگي به درخواستهاي كـارفرماي خود بوده و پس از آن به سراغ او بـرويد. در ايـن حالت شما خود را مجهز به اطلاعات كافي و يك طرح  سازنده نموده ايد.

2- شغل خود را تغيير دهيد: بالطبع برخي شغل هـا تـنـش زا تـر و و قـتگيـرتـر از ديگر شـغلهـا مـي باشند. اگر شـما بـه زمـان بـيـشتري براي خود و خـانـواده تـان نـيـاز داريـد اكنون زمان آن فـرا رسيده كه بدنبال يك شغل كم دردسرتر و انـعطـاف پـذير تـر در زندگي خود باشيد.

3- آهسته تر گام برداريد: زندگي براستي كوتاه و زودگذر ميباشد. پـس اجـازه ندهيد كـه امـور زنـدگي بـسرعت از مقابل ديدگان شما گذر كنند. از حركت باز ايـسـتيد تـا قادر بـاشيد از امور و افراد پبرامون خود بيشتر لذت ببريد. در كـار زمـان بـيشـتري را مـيـان دو جـلسه اخـتـصاص دهـيـد. بــراي هر آخر هفته خود برنامه ريزي نكنيد و سـعـي كـنيد راه هايي را بيابيد كه از امور استرس آور به دور باشيد.

4- مديريت زمان خود را بهبود بخشيد: از پشت گـوش انـدازي كـارها خودداري كنيد. بـراي اغـلـب افـراد اسـتـرس و تنش حقيقتا از بي نظمي، بهم ريـختـگي و پشـت گـوش اندازي كارها نشات ميگيرد. بياموزيد كه اهداف واقع بينانه تري را در زنـدگـي دنبال كرده و سپس خودتان را وقف آنها گردانيد. آنـگاه نـه تنـها احسـاس تـنـش كمتري خواهيد كرد بلكه كارهايتان سامان خواهند يافت.

5- مسئوليتها را تقسيم كنيد: با آنكه برخي اوقات ما چنين مي پـنـداريم كـه تنها اين خود ما هستيم كه توانايي و صلاحيت انجام كاري را دارا مي باشيم، امـا بـيشـتر اوقات صحت ندارد. ازشريك و يا اعضاي خانواده خود بخواهيد كه در مسئوليت هاي شخصي و خانوادگي به شما ياري برسانند. مسئوليت مراقبت و نگهداري فرزندان و يا والـدين نبايد تنها بدوش يك فرد باشد.

6- بـراي امـور بـي اهميت خود را عذاب ندهيد: هـرچنـد عـمـل بـه آن از گـفـتـنـش دشـوارتـر مي باشد اما براي يكبار هم كه شده كارها را به حال خود رها كنيد. مـگـر چه اتـفـاقي روي ميــدهد اگر هر روز ظرفها شسته نگردند و يا هر هفته خانه پاكيزه نـگـردد؟ بياموزيد كه اموري كه زياد در زندگي شما تاثير گذار نميباشند را شنـاسايي كرده و آنها را به حال خود رها كنيد بدون آنكه خود را براي انجام ندادن آن كار سرزنش كنيد.

7- گزينه هاي خودتان را كنكاش كنيد-كمك بطلبيد: اگر در مسـئوليت هاي خانواده خود غرق شده ايد و اگر اسطاعت آن را نداريد، كمك بخواهيد. براي فرزندان خود پرستار استخدام كنيد و يا براي خودتان از يك مشاور كمك بطلبيد. در بـيـشتر مـوارد شما گزينه هايي در اختيار داشته اما براي يافتن آنها به صرف زمان نياز داريد.

8- مسئوليت قبول كنيد-اولويتها را مشخص گردانيد: بـرخي اوقـات براي ما آسانتر است كه خود را غرق كارها كرده تا آنكه فهرستي از اولويتهاي كاري كه بايد انـجام پذيرند را تدارك ببـينيم. يك فـهرسـت را برنامه ريـزي كـرده و آن را اولـويت بندي كنيد. سپس به تربيت اقـدام بـه انـجام آنـها نـماييد. شـما از آنكه كارهاي انجـام گرفته را از فهرست خود يكي پس از ديگري خط زده و حذف مي كنيد احساس رضايت لذت بخشي خواهيد كرد.

9-ساده زيستي را بياموزيد: زيـاده طـلبـي و قـبـول مسئوليت و وظـايـف بـيـش از حد جزئي از سرشت و ماهيت انسانها ميباشد. راهـي را بـيابيد كه زندگي خود را ساده تر گـردانـيـد. شـيـوه زنـدگي خود را متحول سازيد. از بي نظمي ها و لوازم بي استفاده خود در زندگي و منزلتان خلاصي يابيد.

10- سخن آخر همان اعتدال و توازن در زندگي ميباشد: بـايد اعتدالي كه مناسب  شما ميباشد را بيابيد. موفقيتهاي خود را جشن گرفته و شكستهـاي خـود را فـرامـوش كنيد. زندگي يك فرايند مي باشد در هيچ كاري افراط و تفريط نكنيد.

 

Copyright ©2006 Kazeroon.net