مطالب خواندنی از سایت !

وصیتنامه داریوش بزرگ

  اينک که من از دنيا ميروم بيست وپنج کشور جزء امپراتوري ايران است. و در تمام اين کشور ها پول ايران رواج دارد وايرانيان در آن کشور ها داراي احترام هستند . و مردم کشور ها در ايران نيز داراي احترام هستند. جانشين من خشايار شا بايد مثل من در حفظ اين کشور ها بکوشد […] بیشتر بخوانید

Copyrights: 1380/ BY : Eng.Reza Bahadoran