مطالب خواندنی از سایت !

30 قانون جهانی موفقیت

قانون انگيزه:  هر چه مي گوييد يا انجام مي دهيد از تمايلات دروني، خواسته هاي شما سرچشمه مي گيرد. پس براي رسيدن به موفقيت بايد انگيزه ها را مشخص كرد تا با يك برنامه ريزي اصولي به هدف رسيد.  قانون انتظار:  اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چيزي را در جهان پيرامونتان داشته... بیشتر بخوانید

Copyrights: 1398/ BY : Eng.Reza Bahadoran